REGULAMIN FMC

REGULAMIN WYDARZENIA FORUM MOBILE CULTURE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą „FMC - Forum Mobile Culture” (dalej „Wydarzenie”). Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Culture Shock (dalej “Organizator”) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368482, posiadająca NIP 7010266677, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 127/192A w Warszawie („Organizator”). Uczestnikiem Wydarzenia (dalej “Uczestnik”) jest osoba, która zgłosiła swoje uczestnictwo w Wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie poprzez dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych poniżej. 

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA

1. Wydarzenie odbędzie się 10 listopada 2023 roku w godzinach od 8:00 do 14:30 w Pałacyku Konopackiego, przy ulicy Strzeleckiej 11/13.2. Nie jest możliwy zdalny udział w Wydarzeniu.

3. Wstęp na Wydarzenie i udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny.

4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mobileculture.eu. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby miejsc na warsztaty Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia możliwości rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku wyczerpania przewidzianej puli miejsc.

6. Organizator zobowiązuje rodziców i opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi biorącymi udział w Wydarzeniu.

7. Uczestnik zobowiązuje się do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora otrzymanego od Organizatora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Uczestników bez opieki. 

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką.

10. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobie, która zakłóca ład i porządek publiczny, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu obiektu i innych Uczestników.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Wydarzenia w formie cyfrowego zapisu fotograficznego, zapisu audio i wideo, i późniejszego wykorzystania go w celach promocyjnych i reklamowych – w tym w prasie, radiu, telewizji, internecie, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Uczestnik Wydarzenia, przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku swojego oraz osób pozostających pod jego opieką we wskazanym celu. Zgoda powyższa obejmuje: zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Fundację Culture Shock, a także Partnerów Wydarzenia wizerunku osoby Uczestnika lub osób pozostających pod jego opieką, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania video, dokonywanie wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi elementami graficznymi i napisami oraz prawo do obróbki cyfrowej obrazu, kadrowania i kompozycji, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zgoda udzielona jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji FMC - Forum Mobile Culture oraz działalności Fundacji Culture Shock, a także działań Partnerów Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrwalenie i wykorzystanie wizerunku nastąpiło bez jego zgody. 

12. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez Organizatora jako administratora tych danych, w celu zapewniania możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Wydarzenia. 

13. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, płeć, adres poczty elektronicznej, przedział wiekowy, miejscowość, instytucja z oraz wizerunek. 

14. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany programu lub jego formuły bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.

16. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

17. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp do budynku i na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

1. W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty Fundacji Culture Shock, która organizuje FMC - Forum Mobile Culture realizowanego w ramach programu Erasmus+. Oferta ta jest realizowana jako zadanie publiczne, zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu - dlatego w celu udziału w wydarzeniu FMC podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (RODO). Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy, jest minimalny — imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa organizacji (jeśli istnieje). 

2. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem strony i administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja Culture Shock, ul. Górnośląska 16 lok. 2, 00-432 Warszawa, NIP 7010266677, REGON 142672904, KRS: 0000368482. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem info@cultureshock.pl. 

3. Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?
Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom. Są one przetwarzane w celu realizacji projektu FMC - Forum Mobile Culture, który zakłada m.in.: sprawdzenie tożsamości przed wejściem na wydarzenie przez nasz zespół organizacyjny. W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

4. Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2028 r. 

5. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Posiada Pani/Pan prawo do: - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, - wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Pozostałe informacje 

  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  • Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umowy z Miastem Stołecznym Warszawa. 
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje. 

3. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny odbywa się drogą elektroniczną po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu, a po stronie Organizatora na następujący adres e-mail: info@cultureshock.pl. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.fmobileculture.eu.

Organizator,
Fundacja Culture Shock